Polityka prywatności

I. Definicje

 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w Polityce prywatności mowa o Administratorze rozumie się przez to GTA.
 • GTA, Usługodawca, My, Nam – Global Teleclinic & Assistance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 842659, NIP: 5272927966, będąca zarejestrowanym podmiotem wykonującym działalność leczniczą o numerze wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 000000247151.
 • Platforma – oznacza platformę internetową dostępną pod adresem https://global-teleclinic.com.
 • Polityka prywatności – niniejsza polityka.
 • Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny na Platformie.
 • Użytkownik, Ty, Tobie – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności.
 • Terminy pisane wielką literą niezdefiniowane w Polityce Prywatności, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

II. Administrator i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GTA, z którym możesz się skontaktować:

 • korespondencyjnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • mailowo na adres: info@global-teleclinic.com

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • korespondencyjnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
 • mailowo na adres: iod@global-teleclinic.com

III. Cele, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celach niezbędnych do wykonania Umowy na Świadczenie Usług Medycznych zgodnie z Regulaminem lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy na Świadczenie Usług Medycznych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym w celu pośredniczenia w realizacji Usługi badania laboratoryjnego) – na podstawie Umowy zawieranej między Pacjentem a Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług zgodnie z Regulaminem, przy czym nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną lub przedawnienia roszczeń, a w zakresie reklamacji dane osobowe będą przechowywane przez czas obsługi reklamacji, lecz nie dłużej niż do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji.
 3. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, wynikających w szczególności z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także przepisów podatkowych lub rachunkowych – na podstawie obowiązków prawnych Usługodawcy określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony roszczeń związanych z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą lub ze świadczeniem Usług Medycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z odpowiednich przepisów prawnych.
 5. w zakresie niezbędnym do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o działalności leczniczej (art. 9 ust. 1 lit. h) RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta, zgodnie z którą podmiot leczniczy ma obowiązek przechowywać dokumentację medyczną pacjenta przez co najmniej 20 lat.
 6. udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, jakim jest udzielenie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzanie do czasu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (zapytanie) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. w celu realizacji umowy o świadczenie newslettera – na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Dane w tym celu możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną.

VI. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych, dla których administratorem jest Usługodawca, będą:

 1. Osoby udzielające Teleporady,
 2. Diagnostyka sp. z o.o.,
 3. a także podmioty zewnętrzne dostarczające wspierające systemy informatyczne, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Usługodawcy (księgowość, podatki, prawo) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez wskazane wyżej podmioty, środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiednią ochronę danych osobowych.

Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom nadzoru, organom ścigania, czy sądom. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Usługodawcę poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Dane osobowe mogą̨ być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w ramach korzystania przez Usługodawcę z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (art. 45 ust. 1 RODO) lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa spoza EOG na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania informacji o miejscu udostepnienia danych przekazywanych do państw trzecich.

V. Profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę będą poddawane profilowaniu. Administrator na podstawie danych osobowych dokonuje profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Użytkownika. Profilowanie dokonywane jest w celu dostosowania oferty handlowej lub marketingowej oferowanej przez Usługodawcę do Użytkownika, w tym komunikacji z odbiorcami usług oferowanych przez Usługodawcę. Dane Użytkownika nie są przetwarzane w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

VI. Polityka cookies

Pliki cookies

Usługodawca wykorzystuje pliki cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) lub inne podobne technologie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Platformy przez Użytkowników.

Rodzaje wykorzystywanych przez Nas plików cookies oraz podobnej technologii

Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce Użytkownika na:

 • Sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Są one niezbędne do poprawnego działania niektórych funkcjonalności.
 • Stałe – są trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Te pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Na Platformie wykorzystywane są następujące plików cookies ze względu na cel ich wykorzystywania:

 • Niezbędne – Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Platformy. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
 • Analityczne – Te pliki cookies umożliwiają Nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej Platformy. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą Platformę.
 • Funkcjonalne – Te pliki cookies umożliwiają Platformie zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być one ustawione przez Nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do Platformy. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookies, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo.

Usuwanie / blokowanie plików cookies

Pliki cookies analityczne i funkcjonale są wykorzystywane na Platformie na podstawie zgody Użytkownika wyrażanej poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas pierwszego odwiedzenia Platformy, dostosowanie wyborów dotyczących plików cookies za pośrednictwem panelu aktualizacji ustawień plików cookies lub poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki. Udzielenie zgody na wykorzystywanie plików cookies analitycznych i funkcjonalnych jest dobrowolne. Przed udzieleniem zgody na wykorzystywanie plików cookies Użytkownik jest informowany o celach wykorzystywania plików cookie oraz o możliwości dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookies w każdej chwili. Użytkownik może wycofać udzieloną wcześniej zgodę na wykorzystywanie plików cookies i dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma:

 • Prawo dostępu (art. 15 RODO), tj. żądania od Administratora informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
 • Prawo do sprostowania (art. 16 RODO), tj. jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) czyli może żądać usunięcia swoich danych osobowych, przy czym, jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) czyli zażądanie zaprzestania ich przetwarzania z wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
 3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten został uznany przez Administratora;
 • Prawo przeniesienia danych (art. 20 RODO) co oznacza prawo do otrzymania udostępnionych Administratorowi danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) co oznacza prawo wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec wykorzystania jej danych osobowych na cele związane z marketingiem bezpośrednim produktów i usług, jak również innych realizowanych przez Administratora działań marketingowych wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms). Sprzeciw nie skutkuje usunięciem danym, a jedynie zaprzestaniem ich wykorzystywania przez Administratora w celach marketingowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody co oznacza, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody;
 • Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że przetwarzane są dane nielegalnie, ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 ]nkancelaria@uodo.gov.pl

VIII. Zmiany w Polityce Prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Platformie. Ostatnia modyfikacja: 13.10.2022 r.