Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin organizacyjny (dalej: „Regulamin Organizacyjny”) dotyczy podmiotu leczniczego działającego pod firmą Global Teleclinic & Assistance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 842659, NIP: 5272927966, wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego nr księgi 000000247151-W-14 (w skrócie Global Teleclinic & Assistance sp. z o.o., zwanym dalej: „Podmiotem Leczniczym”).

2. Regulamin Organizacyjny określa warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Podmiot Leczniczy, w tym zatrudnione w nim lub współpracujące z nim osoby wykonujące zawody medyczne.

3. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

a. powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (dalej „u.d.l.”);

b. wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego;

c. Regulaminu Organizacyjnego;

d. aktu założycielskiego spółki Global Teleclinic & Assistance sp. z o.o.

4. Podmiot Leczniczy wykonuje działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pod nazwą Global Teleclinic & Assistance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

II. CELE I ZADANIA

1. Celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej na zasadach wskazanych w rozdziale IV Regulaminu Organizacyjnego, w tym w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość, tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.d.l.

2. Podstawowymi zadaniami Podmiotu Leczniczego są:

a. Udzielanie porad i konsultacji w zakresach wskazanych w Rozdziale I ust. 4 przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz innych specjalistów;

b. Promocja zdrowia;

c. Edukacja pacjentów.

 

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Podmiot Leczniczy prowadzi działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:

1) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 07 Choroby wewnętrzne

2) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 28 Pediatria

3) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

4) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 53 Kardiologia

5) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 44 Endokrynologia

6) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 42 Choroby płuc

7) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 03 Chirurgia dziecięca

8) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 05 Chirurgia ogólna

9) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 09 Dermatologia i wenerologia

10) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 29 Położnictwo i ginekologia

11) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 30 Psychiatria

12) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 36 Alergologia

13) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 43 Diabetologia

14) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 54 Kardiologia dziecięca

15) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 68 Seksuologia

16) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 101 Pielęgniarstwo położnicze

17) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 117 Endokrynologia i diabetologia dziecięca

18) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 26 Otorynolaryngologia

19) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 61 Otorynolaryngologia dziecięca

20) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 22 Neurologia

21) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 21 Neurochirurgia

22) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 34 Urologia

23) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 47 Gastroenterologia

24) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 24 Onkologia kliniczna

25) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 115 Choroby płuc dzieci

26) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

27) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 76 Stomatologia dziecięca

28) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 108 Psychologia kliniczna

29) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 37 Angiologia

30) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 67 Reumatologia

31) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 14 Medycyna pracy

32) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 39 Chirurgia naczyniowa

33) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 121 Medycyna morska i tropikalna

34) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 105 Fizjoterapia

35) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 23 Okulistyka

36) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 11 Genetyka kliniczna

37) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 71 Transplantologia kliniczna

38) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 116 Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość

39) HC.1.3.9 Pozostała opieka ambulatoryjna 109 Neurologopedia

 

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

1. Podmiot Leczniczy posiada następujący zakład leczniczy:

Ogólnopolskie Centrum Telemedyczne, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

2. Podmiot Leczniczy posiada następującą jednostkę organizacyjną:

Poradnia specjalistyczna, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

3. W zakładzie leczniczym Podmiotu Leczniczego funkcjonują następujące stanowiska:

a. Kierownik medyczny – rolę kierownika pełni dr n. med. Krzysztof Szalecki.

b. Lekarze

c. Psycholodzy

d. Psychiatrzy

e. Pielęgniarki

4. Podstawowe obowiązki:

1) Kierownik:

a. wsparcie w zakresie organizacji i koordynowania działalności w sprawach medycznych Podmiotu Leczniczego;

b. współzarządzanie personelem medycznym;

c. koordynacja ustalania rozkładu pracy, grafików;

d. mediacja, rozwiazywanie sporów natury medycznej z personelem;

e. wsparcie przy obsłudze procesu reklamacyjnego;

f. przeprowadzanie wyrywkowych kontroli jakości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej;

g. opracowywanie i wdrażanie procedur w Podmiocie Leczniczym za jego uzgodnieniem;

h. wsparcie w kontaktach z organami kontroli zewnętrznej w trakcie ich przeprowadzania i w postępowaniu kontrolnym Podmiotu Leczniczego;

i. wspieranie Podmiotu Leczniczego w bieżącej działalności w zakresie prowadzenia działalności medycznej, a także uczestnictwo w spotkaniach zewnętrznych i wewnętrznych;

j. wsparcie w rozwiązywaniu sporów i skarg związanych z przestrzeganie praw pacjenta, ochrony danych osobowych pacjenta.

2) Lekarz:

a. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym,

b. Edukacja pacjentów,

c. Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Platformy w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu Leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

3) Psycholog:

a. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym,

b. Edukacja pacjentów,

c. Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Platformy w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu Leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

4) Psychiatra:

a. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym,

b. Edukacja pacjentów,

c. Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Platformy w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu Leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

5) Pielęgniarka:

a. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wskazanym w Regulaminie Organizacyjnym,

b. Edukacja pacjentów,

c. Kontakt z pacjentem przy wykorzystaniu Platformy w zakresie pytań kierowanych do Podmiotu Leczniczego w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych.

5. Kierownik zakładu leczniczego jest również kierownikiem jednostki organizacyjnej Podmiotu Leczniczego, tj. Poradni specjalistycznej.

 

V. MIEJSCE I CZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych, które udzielane są przez Podmiot Leczniczy wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń.

2. Świadczenia zdrowotne za pośrednictwem systemów łączności lub systemów teleinformatycznych są udzielane w godzinach pracy Podmiotu Leczniczego.

3. Podmiot Leczniczy określa szczegółowo w harmonogramie pracy godziny pracy oraz zakres świadczeń udzielanych w Podmiocie Leczniczym. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego: www.global-teleclinic.com („Platforma”).

 

VI. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby uprawnione wskazanie w rozdziale IV pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego z zakresu specjalizacji wskazanych w rozdziale III pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego.

2. Rejestracja pacjentów jest dokonywana samodzielnie przez pacjenta na Platformie. Założenie konta pacjenta w systemie jest równoznaczne z rejestracją pacjenta.

3. Świadczenia zdrowotne w Podmiocie Leczniczym są udzielane wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

4. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby uprawnione wskazanie w rozdziale IV pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego zatrudnione przez Podmiot Leczniczy lub współpracujące z Podmiotem Leczniczym na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenia zdrowotne mogą być także udzielane przez inny podmiot leczniczy, na podstawie umowy zlecenia lub umowy współpracy pomiędzy tym podmiotem a Podmiotem Leczniczym.

5. Jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne, osoba uprawniona wskazana w rozdziale IV pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego poinformuje pacjenta o konieczności bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

6. Jeżeli w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego lekarz uzna, że występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, może wezwać pomoc, w szczególności karetkę pogotowia.

 

VII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie na podstawie umów zawieranych z pacjentami i instytucjami.

2. Wzory umów na świadczenia zdrowotne udostępniane są pacjentom przed rozpoczęciem udzielania świadczeń. W przypadku Podmiotu Leczniczego wzorem takiej umowy jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”), który udostępniany jest na Platformie i który pacjent jest zobowiązany zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania ze świadczeń.

3. Cennik aktualnych opłat jest udostępniany pacjentom przez Podmiot Leczniczy za pośrednictwem Platformy.

4. Podmiot Leczniczy zachowuje prawo odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu, a także obowiązującego prawa.

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona przez Podmiot Leczniczy na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby upoważnionej do wglądu do dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna udostępniania jest również innym podmiotom, jeżeli obowiązek jej udostepnienia wynika z przepisów prawa.

2. Cennik udostępnienia dokumentacji medycznej znajduje się w Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego – „Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej”.

 

IX. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIALALNOŚĆ LECZNICZĄ

1. Podmiot Leczniczy, w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów.

2. Podmiot Leczniczy w swojej działalności przewiduje możliwość współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na podstawie obustronnej umowy o współpracy. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje w szczególności warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanego świadczenia zdrowotnego.

3. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje e-receptę, skierowanie na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.

4. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenie o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia.

 

X. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

1. Podmiot Leczniczy jest reprezentowany przez zarząd spółki Global Teleclinic & Assistance sp. z o.o. („Zarząd”). Zarząd kieruje jednostką organizacyjną oraz wykonuje wszelkie prawa i obowiązki, jakie na Podmiot Leczniczy nakładają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Do wyłącznej decyzji Zarządu zastrzega się:

1) decyzje dotyczące finansów, w tym ustalenie cen usług,

2) zatwierdzanie planów inwestycyjnych, naprawczych, audytów,

3) przedkładanie uprawnionym organom wniosków dotyczących zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego,

4) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

5) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień,

6) reprezentowanie przez urzędami, sądami i organami administracji,

7) zawieranie umów na świadczenia zdrowotne oraz umów cywilnoprawnych,

8) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy.

3. Zarząd kieruje zakładem leczniczym przy pomocy osób na samodzielnych stanowiskach działających na podstawie udzielonych im pełnomocnictw.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Organizacyjny został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności u.d.l. W zakresie nim nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. W przypadku transgranicznych świadczeń zdrowotnych Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z polskim porządkiem prawnym, chyba że co innego wynika z zawartych umów, prawa krajowego państwa obcego lub umów międzynarodowych.

3. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego i podmioty z nim współpracujące, wykonujące świadczenia zdrowotne na jego rzecz i w jego imieniu, pacjentów, partnerów, oraz osoby wskazane lub upoważnione przez pacjentów na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, przepisów prawa lub Regulaminu.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w polityce prywatności dostępnej na Platformie.

5. Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd.

6. Załącznik nr 1: Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego  

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej  

 

Po raz pierwszy w żądanym zakresie 

Po raz kolejny w żądanym zakresie 

Kserokopia lub wydruk (1 strona)  

0,00 zł  

0,47 zł  

Wyciąg lub odpis 
(1 strona)  

0,00 zł  

13,47 zł  

Środki komunikacji elektronicznej  

0,00 zł  

0,00 zł  

Informatyczny nośnik danych  

0,00 zł  

2,69 zł